ແນະນຳ ສນຊ (LFND)

ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີຂອງກົມຊົນເຜົ່າ ສນຊ.

ກ. ທີ່ຕັ້ງ:

ກົມຊົນເຜົ່າ ຂຽນຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ:(ກຊຜ), ພາສາອັງກິດຂຽນວ່າ: Department of Ethnic Affairs ( DEA ), ແມ່ນກົມວິຊາການຫນຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.

ຂ. ພາລະບົດບາດຂອງກົມຊົນເຜົ່າ:

ກົມຊົນເຜົ່າ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ, ປົກປ້ອງ-ສົ່ງເສີມສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊົນເຜົ່າ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບ-ກົດຫມາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດໃຫ້ແກ່ຊົນເຜົ່າ ແລະ ນໍາເອົາການສະເຫນີ, ຄວາມຂັດຂ້ອງຫມອງໃຈ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະຫນາຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ສະເຫນີຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ແນ່ໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມສະເຫມີພາບຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຄ. ຫນ້າທີ່ຂອງກົມຊົນເຜົ່າ:

1). ຄົ້ນຄ້ວາເຊື່ອມຊຶມແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດຫມາຍ ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ, ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງປະຊາຊົນບັນດາຊົນເຜົ່າໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ ເພື່ອຫັນເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງອັນລະອຽດຂອງກົມ.
2). ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການປະຈໍາ 5 ປີ ແລະ ປະຈໍາປີໃນວຽກງານຊົນເຜົ່າ; ຂຶ້ນແຜນກໍານົດໃນການບໍາລຸງ-ຝຶກອົບຮົມຖັນແຖວພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຊົນເຜົ່າຂອງແນວລາວສ້າງຊາດໃນໄລຍະສັ້ນ-ໄລຍະຍາວຢູ່ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສະເຫນີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ແລະ ນໍາມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
3). ຄົ້ນຄວ້າເກັບກໍາສະພາບການຜັນແປທາງດ້ານແນວຄິດ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະຫນາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອສ່ອງແສງລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ.
4). ຂົນຂວາຍ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າປະຕິບັດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດຫມາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີ, ມູນເຊື້ອທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມທະນົງໃຈ ແລະ ພູມໃຈໃນຄວາມເປັນຊົນເຜົ່າຂອງຕົນເອງ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໂດຍເລີ່ມຈາກການພັດທະນາຕົນເອງ.
5). ເກັບສະຖິຕິຂອງບັນດາບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີບົດບາດ ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າ, ເກັບກໍາ ແລະ ວິໄຈມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າແລບຕາມຊາຍແດນຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.
6). ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ, ເກັບກໍາບັນດາຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສັງຄົມ-ວັດທະນາທໍາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄ່າຊົດເຊີຍຈາກຜົນກະທົບດ້ານຕ່າງໆ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ຕາມພື້ນທີ່ໂຄງການຕ່າງໆ, ໄກ່ເກ່ຍບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນເປັນທໍາຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າ.
7). ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເຫນີປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຫມາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງແຕ່ລະໄລຍະ.
8). ສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃຫ້ແກ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ພັກ, ລັດ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງພັກ, ລັດ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.
9). ການຈັດຕັ້ງບັນດາກິດຈະກໍາ ຮີດຄອງປະເພນີຕ່າງໆຂອງຊົນເຜົ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ກ້າວຫນ້າ; ປະສານສົມທົບກັບອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາບັນດາເອກະລັກ ແລະ ພິມຈໍາຫນ່າຍຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆ ຂອງບັນດາເຜົ່າອອກສູ່ສັງຄົມ.
10). ປະສານສົມທົບກັບອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອກໍານົດ, ສັບຊ້ອນຊົນເຜົ່າ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວທີ່ຕັດສັນຊາດເປັນສັນຊາດລາວ.
11). ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົ່າ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ຕາມລະບຽບ-ກົດຫມາຍ.
12). ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຄະນະນໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.

ງ. ຂອບເຂດສິດຂອງກົມຊົນເຜົ່າ:

1). ມີສິດເຄື່ອນໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກຫນ້າທີ່ວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ,ຫນ້າທີ່, ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມທີ່ໄດ້ຮັບການມອບຫມາຍຈາກຂັ້ນເທິງ.
2). ມີສິດສະເຫນີຄວາມຄິດເຫັນດ້ານວິຊາການຂອງກົມຕໍ່ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຊົນເຜົ່າ.
3). ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ທຸກເອກະສານນິຕິກໍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆຂອງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຊົນເຜົ່າໃນຂົງເຂດອົງການແນວລາວສ້າງຊາດຮັບຜິດຊອບ.
4). ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວພັນເຖິງຊົນເຜົ່າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການເຊີນ, ການອະນຸມັດຂອງອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດ ແລະ ຕາມລະບຽບຫລັກການຂອງພັກ-ລັດ.
5). ມີສິດຮັບຂໍ້ມູນຈາກຂັ້ນເທິງ, ຈາກຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ.
6) ມີສິດປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ໂຄງການຕ່າງໆ.
7). ສະເຫນີຄະນະກໍາມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຍ້ອງຍໍ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ເລື່ອນຂັ້ນ ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
8). ຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງກົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
9). ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຄະນະກໍາມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.

ຈ. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ:

ປະກອບມີ 02 ພະແນກ.

1). ພະແນກຂົນຂວາຍຊົນເຜົ່າ.
2). ພະແນກປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊົນເຜົ່າ

 

ລິຂະສິດ © 2015
ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ