ແນະນຳ ສນຊ (LFND)

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ ສນຊ:

ກ. ທີ່ຕັ້ງ:
ຫ້ອງການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງຫນຶ່ງໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ; ມີຖານະເທົ່າທຽມກັບຫ້ອງການຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.
ຂ. ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການ:
1). ເປັນເສນາທິການໂດຍກົງ ແລະ ຮອບດ້ານ ໃຫ້ປະທານ, ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ;
2). ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງ;
3). ຄຸ້ມຄອງ, ສໍາເນົາ ແລະ ເກັບມ້ຽນບັນດາເອກະສານ, ນິຕິກໍາທຸກປະເພດພ້ອມທັງຮັກສາຄວາມລັບເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ.
ຄ. ຫນ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການ
1). ສະຫລຸບສັງລວມສະພາບການ, ສ້າງແຜນການ ແລະ ໂຄງການເຮັດວຽກຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ (ແຜນການປະຈໍາປີ, 6 ເດືອນ, ໄຕມາດ, 1 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາອາທິດ); ກໍາແຫນ້ນມະຕິຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບ-ກົດຫມາຍຂອງລັດ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານແນວໂຮມ; ມະຕິ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ກົດລະບຽບແລະ ໂຄງການດໍາເນີນງານຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ; ກໍາແຫນ້ນສະພາບການຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາຄີ ແລະ ທັດສະນະຊີ້ນໍາຂອງປະທານ, ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ.
2). ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ; ເອົາໃຈໃສ່ວາງແຜນການ, ໂຄງການວຽກງານຂອງຫ້ອງການໃຫ້ຈະແຈ້ງ; ວິເຄາະວິໄຈວຽກງານ ແລະ ບັນຫາໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ,ເປັນເຈົ້າການສະເຫນີບັນຫາຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂ.ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງແນວໂຮມປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕາມຫລັກການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕາມການມອບຫມາຍ.
3). ເປັນເສນາທິການຄົ້ນຄວ້າ, ສະເຫນີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ການນໍາຕົກຢູ່ໃນສະພາບຖືກທ່າຮັບ; ຊຸກຍູ້ກວດກາຕາມການຊີ້ນໍາ, ຊ່ວຍກະກຽມເອກະສານ, ຄວາມເຫັນ, ບົດປາໄສ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍ; ສັງລວມ ແລະ ສະຫລຸບຕີລາຄາບັນຫາຕ່າງໆ; ຈັດແຈງບ່ອນເຮັດວຽກ, ການຮັບຕ້ອນແຂກ ແລະອື່ນໆ.
4). ຄຸ້ມຄອງລາຍ-ຮັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງສ່ວນລວມ.
5). ຮັບຜິດຊອບຂຶ້ນແຜນບໍາລຸງສ້າງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ນັບທາງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ຂອງຫ້ອງການ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
6). ຄຸ້ມຄອງ, ສໍາເນົາ ແລະ ເກັບມ້ຽນບັນດາເອກະສານນິຕິກໍາທຸກປະເພດ, ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຫນອງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດໃຫ້ການນໍາ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນ.
7). ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ງ. ຂອບເຂດສິດຂອງຫ້ອງການ:
1). ມີສິດເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ;
2). ມີສິດນໍາເອົາທິດຊີ້ນໍາ, ຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ ໄປສະເຫນີຕໍ່ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3). ມີສິດສ່ອງແສງ, ລາຍງານໂດຍກົງຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ.
4). ມີສິດສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງົບປະມານລາຍຈ່າຍອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານ, ມີສິດຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ປັກປັກຮັກສາງົບປະມານ, ພາຫະນະ-ອຸປະກອບຕ່າງໆ ທີ່ຄະນະກໍາມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດມອບໃຫ້ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ, ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນຈັດວາງບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຫ້ອງການ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ສະຫລູບ-ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ.
5). ມີສິດຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມພາຍໃນຫ້ອງການ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ຫລື ຕົກລົງບັນຫາໃດຫນຶ່ງ.
6). ມີສິດລົງລາຍເຊັນ, ໃຊ້ກາປະທັບຂອງຫ້ອງການ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ຈ. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການ: ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ.
1). ພະແນກຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ.
2). ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ.
3). ພະແນກພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ
4). ພະແນກການເງີນ

 

ລິຂະສິດ © 2015
ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ