ແນະນຳ ສນຊ (LFND)

ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີຂອງກົມຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ສນຊ.

ກ. ທີ່ຕັ້ງ:

ກົມຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: (ກຊຄ), ແມ່ນກົມວິຊາການຫນຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ, ນໍາພາຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ. ທາງດ້ານວິຊາການ ແມ່ນພົວພັນປະສານງານ ກັບກະຊວງພາຍໃນ, ຄະນະສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.

ຂ. ພາລະບົດບາດກົມຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ:

ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.

ຄ. ຫນ້າທີ່ຂອງກົມຊັ້ນຄົນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ:

1). ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວໂຮມ ຫັນເປັນແຜນການລະອຽດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2). ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີບັນດາຊັ້ນຄົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃຫ້ເປັນຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີແຫນ້ນແຟ້ນ, ພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
3). ແນະນໍາໃນການກໍານົດກົດລະບຽບ ຫລື ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ-ກົດຫມາຍຂອງລັດ ຫລື ຮູບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.
4). ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດຫມາຍຂອງລັດທີ່ພົວພັນເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນເປັນທໍາຂອງບັນດາຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.
5). ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາການໃຫ້ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.6). ເກັບກໍາສະຖິຕິແຍກປະເພດບັນດາຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.
7). ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພິຈາລະນາແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນເປັນທໍາຂອງບັນດາຊັ້ນຄົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.
8). ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ຈັດວາງສັບຊ້ອນພະນັກງານພາຍໃນກົມຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ
9). ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ-ບໍາລຸງພະນັກງານສືບທອດຢູ່ພາຍໃນກົມຢ່າງເປັນລະບົບ.
10). ພົວພັນ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບຊັ້ນຄົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງ
11). ເຂົ້າຮ່ວມການປືກສາຫາລື, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຂົ້າໃນວຽກງານດ້ານຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ວຽກງານທີ່ພົວພັນເຖິງຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.
12). ຄົ້ນຄວ້າການອອກບົດແນະນໍາ, ແຈ້ງການ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຕ່າງໆຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ສນຊ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.
13). ມີຫນ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ພາຫະນະ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມທຽບເທົ່າກັບກົມອື່ນໆ ຕາມການອະນຸມັດຂອງຂັ້ນເທິງ.

ງ. ຂອບເຂດສິດຂອງກົມຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ:

1). ກົມຊັ້ນຄົນ-ອົງການຈັດຕັ້ງສົງຄົມ ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງຕົນທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນຂໍ້ກໍານົດສະບັບນີ້.
2). ມີສິດພົວພັນປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນຫາຊັ້ນຄົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ.
3). ມີສິດລົງຊຸກຍູ້ໃນຂະແຫນງການຊັ້ນຄົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຂອງແຂວງ, ຮາກຖານ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
4). ມີສິດກວດກາ, ແນະນໍາ ໃນການກໍານົດກົດລະບຽບ ຫລື ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ-ກົດຫມາຍຂອງລັດ ຫລື ຮູບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.
5). ມີສິດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງບັນດາພະນັກງານ, ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນກົມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ນໍ້າໃຈຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານ, ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
6). ມີສິດນໍາໃຊ້ງົບປະມານດ້ານການເງິນ, ພາຫະນະ,ອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ ເຂົ້າໃນວຽກງານຊັ້ນຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍ ໃນຂົງເຂດແນວລາວສ້າງຊາດ ທຽບເທົ່າກັບກົມອື່ນໆຕາມການອະນຸມັດຂອງຂັ້ນເທິງ.
7). ມີສິດພົວພັນ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບຊັ້ນຄົນການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ຈ. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ:

1). ພະແນກຊັ້ນຄົນ.
2). ພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.
3). ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ - ເດັກນ້ອຍ

 

ລິຂະສິດ © 2015
ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ